خط مشي كيفيت

1-    ما بر اين باوريم كه چيزي جز بهترين ها را براي مشتريان و همكاران خود نمي‌خواهيم؛ بر اين اساس در تلاشيم با بهبود مستمر، بالاترين ارزش را خلق كنيم.

2-    با مديريت موثر بر منابع مالي و هزينه ها ضمن افزايش بازدهي سرمايه گذاري ها، شرايط لازم را براي سودآوري بيشتر در راستاي تحقق رضايت ذي نفعان ايجاد مي‌كنيم.

3-    براي كسب اطمينان از تكميل چرخه كيفي رضايت مشتري، به ارتباط مستمر، حمايت و پشتيباني و ارايه خدمات متعهدانه به مشتريان خود اهتمام مي ورزيم.

4-    استقرار و اجراي اثربخش استانداردهاي ملي و بين المللي كيفي محصول در تمامي مراحل كاري در راستاي حفظ حقوق مشتريان

5-    توليد و عرضه محصولات و خدمات بدون عيب در تمامي مراحل طراحي، تامين، توليد، فروش در جهت جلب و ارتقاي رضايت مشتريان

6-    توسعه و تنوع محصولات و خدمات از راه بهره گيري از فناوري هاي روز اختصاص داده كه  ضمن افزايش رضايت مندي مشتريان در جهت افزايش سودآوري و توسعه بازارهاي جديد گام برداريم.

7-    اتلاف‌ در توليد را كاهش داده تا ضمن ارتقاي بهره وري، انعطاف پذيري و استفاده بهينه از خطوط توليد، شرايط لازم براي تحويل به موقع محصولات و جلب رضايت ذي نفعان را مهيا ‌سازيم .

8-    ايجاد مشاركت هاي چندجانبه با شركا و زنجيره تامين اصل جدا ناشدني در پيشبرد اهداف كلان ، تحقق ارتباط برنده – برنده و خلق ارزش براي ذي نفعان است. حضور در عرصه جهاني با خلاقيت و مشاركت فعال كاركنان امكان پذير است و بر اين اساس به توسعه سرمايه هاي انساني شركت از راه افزايش دانش، انگيزش و رضايت كاركنان در جهت ارتقاي كيفيت اهتمام داريم.

به منظور حركت در چهارچوب سياست هاي كيفي تعيين شده فوق، تمامي فرايندهاي موثر بر كيفيت محصولات و خدمات شركت را شناسايي و تحت كنترل سيستم مديريت كييت مبتني بر الزامات استاندارد بين المللي ايزو 9001 ويرايش 2008 طرح ريزي و به صورت اثربخش به اجرا در مي آوريم.