درخواست استخدام

فرم استخدام

نام و نام خانوادگی:(*)
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید

تلفن همراه:(*)
لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

تلفن ثابت:(*)
لطفا شماره تلفن خود را وارد نمایید

آدرس ایمیل:
نشانیی ایمیل واررد شده معتبر نمی باشد

شماره ملی:(*)
لطفا شماره ملی خود را وارد نمایید

سال تولد:(*)
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید

محل تولد:(*)
محل تولد خود را وارد نمایید

 
وضعیت تاهل:(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت جسمانی:(*)
وضعیت جسمانی خود را وارد نمایید

نوع معلولیت:(*)
نوع معلولیت خود را مشخص نمایید

وضعیت نظام وظیفه:(*)
وضعیت نظام وظیفه را مشخص نمایید

نوع معافیت:

سال خاتمه خدمت نظام وظيفه:(*)
تاریخ اتمام نظام وظیفه يا معافيت را وارد نمایید.

نشاني محل سکونت:
ورودی نامعتبر

 
آخرین مدرک تحصیلی:(*)
لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید

رشته تحصیلی:(*)
رشته تحصیلی خود را وارد نمایید

دانشگاه محل تحصیل:(*)
محل تحصیل خود را وارد نمایید

مهارت ها:(*)

محل کار قبلی و شرح کار :(*)