یاد ایام

معماران و هنرمندان سال‌هاي دور ، از خاك و خشت و آجر و سنگ با ملات عشق و جان، در ديار قنات و قنوت و قناعت، بنايي ماندگار ساخته‌اند كه پس از 6 دهه همچنان عطر و بوي زندگي از آن به مشام مي‌رسد.

و نسل پس از ايشان، ضمن حفظ اين يادگار گرانقدر، آن را توسعه بخشيده و تا به حال پابرجا نگهداشته‌اند.

دورنمایی از خاطرات را از قدیم تا به امروز به نظاره می نشینیم: 

يزدباف ديروز : 

 • 0e41266f590436bf3e1ad17e096398cd
 • 1777a821dc17ec300e071d8c5607829d
 • 632b3d8ee92af35b09e59821e85deb8f
 • 6ba715112181782fb4c6e44773eb28a5
 • 73426b9de8e1baf5feec3c19f335ad17
 • 7d26c2554409461ee0a7928865a1a0ae
 • 8fb096a008dfc040bd8046bfd0c79b05
 • 9676d414bd05f268fbc511763e88acac
 • a40ad3cad6e265b9c831af4f610d48b4
 • a82561822f3091e578367e2e78d02f6d
 • ab28081faa13ae951215f8c5792e732e
 • c9ab0e8624b739c205d22a688ab6ecb7
 • e1d36a4cfec3ec08a12927535e385cfb
 • e92b9dd67d77f378c65d15201771ba9f
 • f3fdc10fed52c08ada094e21e2362b14
 • f8c8a969ce3da2da12d14ecd10b4e3c6
 • ff353fb7bb0412fdcd093cab19d05bae

Simple Image Gallery Extended

یزدباف امروز : 

 • 1
 • 12
 • 2
 • 3
 • yazdbaf-90-1
 • yazdbaf-90-2
 • yazdbaf-90-3
 • yazdbaf-90-4
 • yazdbaf-91-1
 • yazdbaf-91-2
 • yazdbaf-91-3
 • yazdbaf-91-4
 • yazdbaf-91-5
 • yazdbaf-92-1
 • yazdbaf-92-2
 • yazdbaf-92-3
 • yazdbaf-92-4
 • yazdbaf-92-5
 • yazdbaf-93-1
 • yazdbaf-93-2
 • yazdbaf-93-3
 • yazdbaf-94-3
 • yazdbaf-95-1
 • yazdbaf-95-10
 • yazdbaf-95-2
 • yazdbaf-95-4
 • yazdbaf-95-5
 • yazdbaf-95-6
 • yazdbaf-95-7
 • yazdbaf-95-8

Simple Image Gallery Extended